Voorwaarden


1. Definities

 • 1.1. Opdrachtgever : de wederpartij die met Led´s Do It de overeenkomst aangaat, dan wel om een offerte vraagt, door Led´s Do It een offerte wordt toegezonden, of met Led´s Do It ter zake onderhandelt. (Gemeente, stad , bedrijf of handelszaak )
 • 1.2. Overeenkomst : de overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tot stand komt tussen Led´s Do It en de opdrachtgever, alsmede de wijziging of aanvulling daarop en iedere (nadere) bestelling die onder de overeenkomst wordt gedaan.
 • 1.3. Reclameruimte: het medium waarop, waaraan of via welke reclamemiddelen kunnen worden getoond en/ of ten gehore worden gebracht, en/- of anderszins worden geuit, daaronder mede begrepen alle digitale media.
 • 1.4. Reclamemiddel: de (al dan niet stoffelijke) drager van een al dan niet commerciële uiting, zoals deze door of namens de opdrachtgever aan Led´s Do It ter beschikking wordt gesteld met als doel om deze op, aan, in of anderszins aan reclameruimten te verbinden.

2. Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Led´s Do It en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten waarbij Led´s Do It reclameruimten en/of reclamemiddelen ter beschikking stelt, voor zover daarvan niet in de tekst wordt afgeweken.
 • 2.2. Led´s Do It wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. De opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor Led´s Do It voor het aangaan van de overeenkomst.

3. Tot stand komen van overeenkomsten

 • 3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Led´s Do It zijn steeds geheel vrijblijvend en opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • 3.2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging door Led´s Do It van een order of opdracht van de opdrachtgever, dan wel door verzending van een op deze order of opdracht betrekking hebbende factuur door Led´s Do It.
 • 3.3. Alle door Led´s Do It verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens wordt door Led´s Do It naar beste weten van de betrokken werknemer opgegeven, doch bindt haar niet.
 • 3.4. Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiende uit een overeenkomst.
 • 3.5. Indien de opdrachtgever een reclamebureau of een andere bemiddelaar is die ten behoeve van een derde de overeenkomst sluit, wordt in de overeenkomst degene ten wiens behoeve de overeenkomst gesloten wordt vermeld, terwijl de bemiddelaar geacht wordt mede namens deze derde te ondertekenen. De bemiddelaar wordt geacht deze derde op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de overeenkomst en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en hij staat ten opzichte van Led´s Do It in voor zijn bevoegdheid de derde in casu te vertegenwoordigen.

4. Duur overeenkomst

 • 4.1. Overeenkomsten worden gesloten voor de in de desbetreffende overeenkomst vermelde periode. Houdt de overeenkomst de ter beschikking stelling van reclameruimte in, dan wordt de overeenkomst gesloten voor maximaal de duur dat Led´s Do It gerechtigd is ten opzichte van de opdrachtgever de betreffende reclameruimte ter beschikking te stellen, waarna de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst, eindigt voor zover zij betreft de reclameruimte waarover Led´s Do It niet langer beschikt.
 • 4.2. De overeenkomst gaat in op de overeengekomen ingangsdatum doch uiterlijk op de datum van plaatsing van de reclame.

5. Prijzen

 • 5.1. Alle door Led´s Do It geoffreerde en/of met de opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met uitvoering van de overeenkomst.
 • 5.2. Led´s Do It behoudt zich het recht voor de prijzen genoemd in de overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks naar boven of naar beneden aan te passen. Daarnaast geldt dat, indien na het sluiten van de overeenkomst de inkoopprijs of een der andere kostprijs bestanddelen verhoogd wordt, Led´s Do It gerechtigd is de verhoging naast de overeengekomen of aangepaste prijs aan de opdrachtgever door te berekenen.
 • 5.3. Extra te bewerken ontwerpen, schetsen, tekeningen en/of modellen, ondeugdelijke informatiedragers en/of databestanden, een ondeugdelijke wijze van aanlevering van door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten alsmede alle soortgelijke toeleveringen die Led´s Do It tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, vormen steeds grond voor verhoging van de overeengekomen prijs na offerte.

6. Inhoud en vorm van de reclame-uiting

 • 6.1. Led´s Do It gaat de overeenkomst aan onder uitdrukkelijk voorbehoud van het recht plaatsing van een bepaalde reclame-uiting op ieder moment te weigeren, omdat de door de opdrachtgever ter plaatsing aangeboden uiting qua tekst, afbeelding en/of boodschap naar het oordeel van Led´s Do It hetzij (a) een gerede kans loopt in strijd te worden geacht met de openbare orde, de goede zeden, enig ter plaatse geldend overheidsbesluit, andere bij of krachtens de wet geldende bepalingen, de overeenkomst, enig recht van enige derde, hetzij (b) controversieel, schokkend, confronterend, smakeloos, aanstootgevend of anderszins maatschappelijk ongepast is, dan wel een politieke, religieuze of levensbeschouwelijke strekking heeft.
 • 6.2. Led´s Do It zal haar eventuele bezwaren op basis van lid 6.1 aan de opdrachtgever kenbaar maken en zij zal de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na haar besluit in kennis stellen om plaatsing van de desbetreffende reclame-uiting te weigeren / stop te zetten. Een weigering als hiervoor bedoeld wordt door Led´s Do It gemotiveerd. Uitsluitend indien in rechte wordt uitgemaakt dat Led´s Do It in redelijkheid niet tot haar weigeringsbesluit heeft kunnen komen, zal er ter zake van een toerekenbare tekortkoming van Led´s Do It sprake kunnen zijn.
 • 6.3. Ingeval van een weigering als in de voorgaande leden van dit artikel bedoeld, kan de opdrachtgever de vrijvallende reclameruimte gebruiken voor plaatsing van diens niet door Led´s Do It geweigerde uitingen, mits deze tijdig (uiterlijk twee weken vóór plaatsing van de betreffende uitingen) worden aangeleverd, bij gebreke waarvan het Led´s Do It vrij staat de vrijvallende reclameruimte door derden te doen gebruiken, al dan niet tegen vergoeding en zonder tot enige afdracht aan de opdrachtgever gehouden te zijn, een en ander onverminderd het recht van Led´s Do It op de in de overeenkomst genoemde prijs.
 • 6.4. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk het belang van Led´s Do It om door het publiek, adverteerders, reclamebureaus, werknemers dan wel beleggers niet geassocieerd te worden met (de verspreiding van) de in artikel 6 bedoelde reclame-uitingen.
 • 6.5. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, is de opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vorm en inhoud van de door of vanwege hem aangeleverde of aangebrachte reclame.
 • 6.6. De opdrachtgever staat er jegens Led´s Do It voor in dat een reclame-uiting, ook indien deze niet door Led´s Do It geweigerd mocht zijn,
  • niet in strijd is met de openbare orde, de goede zeden, enig ter plaatse geldend overheidsbesluit, de wet, de overeenkomst, enig recht van enige derde ;
  • geen religieuze of politieke strekking heeft;
  • voldoet aan alle eisen welke redelijkerwijs zijn te stellen aan de betreffende vorm van reclame, waaronder de eis dat de reclame niet uitnodigt tot vandalisme.z
 • 6.7. Indien verwijdering van een reclame-uiting heeft plaatsgevonden op last van de rechter, dan zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de verwijdering met zich meebrengt voor rekening van de opdrachtgever.
 • 6.8. De opdrachtgever vrijwaart Led´s Do It voor alle aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, jegens Led´s Do It in verband met de inhoud, aard, vorm, uitvoering en onderhoud van de reclame-uiting, behoudens opzet of grove schuld van Led´s Do It.

7. Uitvoering

 • 7.1. Led´s Do It zal de reclameruimte en/of reclamemiddelen beschikbaar stellen overeenkomstig de in de overeenkomst vermelde termijn van uitvoering. De opgegeven uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige uitvoering dient de opdrachtgever Led´s Do It binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk in gebreke te stellen.
 • 7.2. In geval sprake is van een tekortkoming van Led´s Do It en opdrachtgever en heeft Led´s Do It de opdrachtgever tijdig op de hoogte gesteld, staat het (uitsluitend) ter keuze van Led´s Do It om de opdrachtgever dan wel compensatie aan te bieden in de vorm van reclameruimte dan wel in de vorm van schadevergoeding/ restitutie.
 • 7.3. In geval Led´s Do It reclamemiddelen ter beschikking stelt, geldt dat afwijkingen tussen de geleverde reclamemiddelen en het ontwerp nimmer grond kunnen vormen voor korting, opschorting, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding indien de afwijkingen van geringe betekenis zijn. Led´s Do It is nimmer aansprakelijk voor afwijkingen en/of fouten die in de goedgekeurde en/of gecorrigeerde ontwerpen door de opdrachtgever onopgemerkt zijn gebleven.

8. Aanlevering reclamemateriaal

 • 8.1. Reclamemiddelen c.q. materiaal dat in verband met de gesloten overeenkomst door de opdrachtgever aan Led´s Do It wordt aangeleverd, dient te voldoen aan de technische voorschriften en/of specificaties van Led´s Do It.
 • 8.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en ordentelijke aanlevering van ruim voldoende reclamemateriaal dat geschikt is om voor het genoemde doel te worden gebruikt. Aanlevering dient te geschieden op het kantooradres van Led´s Do It of op een ander door Led´s Do It opgegeven adres. Indien de opdrachtgever niet voldoende of niet ordentelijk materiaal aanlevert, dan wel indien dit materiaal niet tijdig of op een onjuist adres door Led´s Do It ontvangen is, dan staat het . Led´s Do It vrij hetzij de reclame-uiting niet aan te brengen, hetzij deze naar bevind van zaken op kosten van de opdrachtgever aan te passen, onverminderd de verschuldigdheid van de prijs door de opdrachtgever en zonder dat .Led´s Do It aansprakelijk is voor enige hieruit voortvloeiende schade.
 • 8.3. Indien aan het plaatsen van reclamemateriaal in spoedeisende gevallen dan wel aan het uitvoeren, respectievelijk aanbrengen van speciale montages en/of indelingen extra kosten zijn verbonden, zal Led´s Do It deze kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen. Hetzelfde zal gelden indien reclamemateriaal dat de opdrachtgever reeds aan Led´s Do It heeft geleverd op verzoek van de opdrachtgever dient te worden gewijzigd, aangevuld en/of bedekt.
 • 8.4. Indien het door de opdrachtgever aan Led´s Do It aangeleverde reclamemateriaal niet aan één of meerdere in het voorgaande lid van dit artikel genoemde technische voorschriften en/of specificaties voldoet, zal Led´s Do It bevrijd zijn van alle voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, onverminderd haar recht op de in de overeenkomst genoemde prijs.

9. Locatie

 • 9.1. Led´s Do It houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de opdrachtgever betreffende reclame-uitingen op bepaalde locaties. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt met betrekking tot locaties geen enkele garantie gegeven. Onder meer in geval van verandering van plaats of aantal der reclameruimten heeft Led´s Do It het recht de opgegeven aantallen reclame-uitingen in een of meerdere gemeenten, bedrijventerreinen en andere concessiegevers, te wijzigen.

10. Betaling

 • 10.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum doch, indien de datum van plaatsing van de reclame waarop de factuur betrekking heeft vóór ommekomst van bedoelde termijn van 30 dagen is gelegen, uiterlijk vóór de plaatsing van deze reclame.
 • 10.2. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting en/of (enig beroep op) verrekening door de opdrachtgever.
 • 10.3. Betaling dient uitsluitend te geschieden op de wijze als op de factuur aangegeven. Indien een factuur niet betaald is op de overeengekomen vervaldag, is de opdrachtgever automatisch, van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 125&eur; per factuur, alsook een intrest van 10% per jaar op de hoofdsom van de factuur vanaf vervaldag tot algehele betaling.
 • 10.4. Laattijdige betaling van eacute;eacute;n factuur maakt alle andere facturen aan dezelfde opdrachtgever automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist openbaar. Laattijdige betaling van een factuur geeft aan Led´s Do It het recht om al haar verbintenissen ten aanzien van opdrachtgever automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, op te schorten, ook al vloeien deze verbintenissen voort uit een contract dat vreemd is aan de laattijdig betaalde factuur.

11. Aansprakelijkheid

 • 11.1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte materiële en immateriële schade toegebracht aan Led´s Do It of aan derden, voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Led´s Do It.
 • 11.2. Led´s Do It is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het door Led´s Do It, om welke reden dan ook, niet (geheel) uitvoeren van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Led´s Do It.
 • 11.3. In geval van een technische storing gedurende de periode van de overeenkomst op één van de reclamemiddelen,tenzij de storing niet aan een fout van Led´s Do It te wijten is, die langer duurt dan 3% van de aangekochte zendtijd, wordt door Led´s Do It aan de opdrachtgever gecompenseerd door gelijke duur van de verloren zendtijd.
 • 11.4. De opdrachtgever garandeert dat met de door of vanwege de opdrachtgever aangeleverde en/of aangebrachte reclamemiddelen welke verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, geen inbreuk wordt gemaakt op auteurs-, merk- en/of enige andere rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Led´s Do It- zowel in als buiten rechte - voor alle aanspraken die derden in verband met inbreuken op intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten en daarmee verband houdende rechten, rechten met betrekking tot onrechtmatige handelen en/of enig ander recht, geldend kunnen maken.
 • 11.5. De opdrachtgever vrijwaart Led´s Do It overigens voor alle aanspraken van derden jegens Led´s Do It en wegens schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en voor alle daarmee verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Led´s Do It.
 • 11.6. In geen geval zal Led´s Do It tot enige schadevergoeding gehouden zijn, die verband houdt met de uitvoering van enige overeenkomst, die het door de opdrachtgever aan Led´s Do It verschuldigde bedrag van de betreffende overeenkomst overtreft.
 • 11.7. De opdrachtgever vrijwaart Led´s Do It in ieder geval voor elke aanspraak, al dan niet van derden, welke meer bedraagt dan het bedrag bedoeld in het voorgaande lid inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en eventuele verschuldigde rente.

12. Overmacht

 • 12.1. Onder overmacht in de zin van de Algemene Voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen, doordat zij niet te wijten zijn aan diens schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komen.
 • 12.2. Led´s Do It is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voort vloeiend uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 • 12.3. Indien Led´s Do It door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere (maar niet beperkt tot) brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden, stremmingen in het vervoer, uitval van vervoersmiddelen, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door energiebedrijven, (werk)stakingen en/of acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege, niet of niet tijdig in staat is een of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Led´s Do It het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel, indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • 12.4. De opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van een overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding van Led´s Do It te vorderen.

13. Beëindiging/ Ontbinding

 • 13.1. Led´s Do It is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst door schriftelijke mededeling terstond te beëindigen (door opzegging of ontbinding), indien de opdrachtgever in strijd handelt met enige, uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 • 13.2. De opdrachtgever wordt onder andere geacht in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst te handelen indien de opdrachtgever, faillissement of toepassing van de WCO aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd, de opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, de opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien Led´s Do It de opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 • 13.3. Bij tussentijdse ontbinding van de overeenkomst zal de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn, die bij ontbinding gelijk is aan het bedrag dat hij had moeten betalen indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgedaan, onverminderd het recht van Led´s Do It om een hoger schade aan te tonen .
 • 13.4. Bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst gaan door of vanwege de opdrachtgever aangeleverde en/of aangebrachte reclamemiddelen om niet in eigendom over op Led´s Do It.

14. Toepasselijk recht en competentie

 • 14.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • 14.2. Alle geschillen verband houdende met de gesloten en/of te sluiten overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Led´s Do It is gevestigd.

15. Slotbepalingen

 • 15.1. Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere schriftelijke overeenkomst.
 • 15.2. Partijen zijn niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. Partijen zullen een dergelijke toestemming niet zonder genoegzame reden weigeren.
 • 15.3. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden Led´s Do It slechts voor zo ver deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 • 15.4. Indien één of meer van de bepalingen van de overeenkomst of de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden nietig verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen, c.q. het resterende gedeelte daarvan, niet aan. Partijen zullen in dat geval jegens elkaar gehouden zijn de ongeldige bepalingen in onderling overleg te vervangen door nieuwe bepalingen waarvan de strekking zoveel mogelijk dient overeen te komen met hetgeen de partijen oorspronkelijk bij het stuk van de overeenkomst hebben beoogd.
 • 15.5 Al hetgeen vermeld of geplaatst in brochures / flyers is onder voorbehoud van druk- en of zetfouten. Led´s Do It behoudt zich het recht voor om op basis hiervan andere tarifering te hanteren. Er kunnen daarmee dan ook geen rechten ontleend worden aan hetgeen gesteld in de brochures / flyers.